Algemene voorwaarden & annuleringsbeleid

*Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden*

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen SADONNA Schoonheidssalon en haar klanten.1.2 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen afwijkende bedingen en bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
1.3 Eventuele algemene (inkoop of leverings)voorwaarden van klanten en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van SADONNA Schoonheidssalon is van toepassing. SADONNA Schoonheidssalon kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. SADONNA Schoonheidssalon zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan haar klant ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren.
1.5 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
1.6 Indien SADONNA Schoonheidssalon op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

 

*Artikel 2. Aanbod*

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod van SADONNA Schoonheidssalon vermeld.
2.2 Het aanbod van SADONNA Schoonheidssalon is vrijblijvend. SADONNA Schoonheidssalon is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
2.4 Alle afbeeldingen, maten, gewichten, etiketten e.d. van diensten c.q. producten, welke door SADONNA Schoonheidssalon in het kader van het aanbod worden verstrekt, zijn indicatief en beogen slechts een algemeen beeld te geven van de aangeboden diensten c.q. producten. Afwijkingen in afbeeldingen, maten en/of andere specificaties genoemd in het aanbod, kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
2.5 De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de klant aan SADONNA Schoonheidssalon verstrekte informatie en gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte informatie en gegevens niet (meer) juist zijn, heeft SADONNA Schoonheidssalon het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. SADONNA Schoonheidssalon is niet verplicht de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens en/of informatie te toetsen.
2.6 SADONNA Schoonheidssalon kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
2.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgbehandelingen of nabestellingen.

 

*Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst / inplannen afspraken*

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van SADONNA Schoonheidssalon aanvaardt door middel van het maken van een afspraak met SADONNA Schoonheidssalon en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. Algemene voorwaarden Een afspraak met SADONNA Schoonheidssalon kan via de website, telefonisch, via e-mail of via WhatsApp worden gemaakt. Afspraken gemaakt met SADONNA Schoonheidssalon zijn voor de klant bindend.
3.2 De klant dient verhindering uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan SADONNA Schoonheidssalon kenbaar maken. Indien de klant niet binnen genoemd termijn van 24 uur de afspraak annuleert of verzet, is SADONNA Schoonheidssalon gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen. SADONNA Schoonheidssalon hanteert de volgende annuleringskosten: – bij annulering binnen 24 uur voor de geplande afspraak is SADONNA Schoonheidssalon gerechtigd 50% van het overeengekomen totaalbedrag aan annuleringskosten in rekening te brengen bij de klant; – bij annulering op de dag van de afspraak, bij het te laat verschijnen op de afspraak (+ 15 min.) of in geval van no show is SADONNA Schoonheidssalon gerechtigd 100% van het overeengekomen totaalbedrag aan annuleringkosten in rekening te brengen en de afspraak in zijn geheel te annuleren. Dit geldt ook indien de klant een verzoek doet tot het verplaatsen van de afspraak op de dag van de afspraak zelf. Bij het te laat verschijnen kan de afspraak alleen doorgaan indien SADONNA Schoonheidssalon voldoende tijd heeft – naar het oordeel van SADONNA Schoonheidssalon – om de behandeling deugdelijk uit te voeren.
3.3 SADONNA Schoonheidssalon heeft het recht om geplande afspraken te verzetten of te annuleren, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding aan de klant.

 

*Artikel 4. Uitvoering van de behandeling / huidverzorgingsproducten*

4.1 SADONNA Schoonheidssalon voert de behandeling naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. SADONNA Schoonheidssalon heeft ten aanzien van haar diensten een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. SADONNA Schoonheidssalon kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van haar reeds verrichte diensten.
4.2 SADONNA Schoonheidssalon zal de klant tijdig inlichten over financiële consequenties van wijzigingen en aanvullingen van de behandeling.
4.3 Alle behandelingen worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door SADONNA Schoonheidssalon.
4.4 Overeengekomen termijnen waarbinnen de behandeling wordt uitgevoerd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op van SADONNA Schoonheidssalon is en geen grond voor ontbinding van de overeenkomst of (schade)vergoeding.
4.5 SADONNA Schoonheidssalon is gerechtigd een (gedeelte van een) behandeling te laten verrichten door derden indien dit naar het oordeel van SADONNA Schoonheidssalon wenselijk is.
4.6 De klant kan huidverzorgingsproducten in het salon afnemen. SADONNA Schoonheidssalon staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, voor zover in alle redelijkheid van SADONNA Schoonheidssalon kan worden verlangd. Producten kunnen niet worden geretourneerd, indien de verpakking is geopend en/of de verzegeling is verbroken.
4.7 Garanties strekken nooit verder dan hetgeen expliciet is overeengekomen of door de leverancier en/of fabrikant van SADONNA Schoonheidssalon is verstrekt.
4.8 SADONNA Schoonheidssalon is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
4.9 Garanties gelden nooit indien de klant producten zelf heeft bewerken of door derden heeft laten bewerken, de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van SADONNA Schoonheidssalon en/of op de verpakking behandeld zijn.
4.10 Alle door SADONNA Schoonheidssalon geleverde producten blijven eigendom van SADONNA Schoonheidssalon tot het moment dat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen Algemene voorwaarden jegens SADONNA Schoonheidssalon uit hoofde van enige met SADONNA Schoonheidssalon gesloten overeenkomst tot het leveren van producten.
4.11 Tijdens behandelingen kan SADONNA Schoonheidssalon foto’s maken (voor- en na foto’s behandeling) van de klant betreffende de uitgevoerde behandeling. SADONNA Schoonheidssalon zal altijd toestemming vragen voor het maken van een foto en voor het plaatsen van de foto op sociale media en/of de website van SADONNA Schoonheidssalon. De klant kan bij SADONNA Schoonheidssalon te allen tijde een verzoek tot verwijdering van de foto indienen. De foto zal dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd. 

 

*Artikel 5. Prijzen & betaling*

5.1 Alle prijzen die SADONNA Schoonheidssalon hanteert zijn in euro’s, incl. btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, administratie-, reis-, verzend- en/of kosten van derden, tenzij anders vermeld.
5.2 SADONNA Schoonheidssalon heeft het recht om haar prijzen, op haar website, sociale media of anderszins kenbaar gemaakt, tussentijds te wijzigen indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van aangeboden diensten en/of producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wet- en regeling zijn hierbij uitgesloten.
5.3 Alle kosten van de voor de uitvoering van de behandeling benodigde producten zijn bij de prijs inbegrepen. SADONNA Schoonheidssalon is vrij in de keuze van haar producten.
5.4 Indien SADONNA Schoonheidssalon een vast tarief met haar klant is overeengekomen, is SADONNA Schoonheidssalon niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en dit niet toerekenbaar is aan SADONNA Schoonheidssalon, dat in redelijkheid niet van SADONNA Schoonheidssalon kan worden gevergd, dat SADONNA Schoonheidssalon de overeengekomen behandeling verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. SADONNA Schoonheidssalon stelt haar klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klant is gehouden tot betaling van deze meerkosten.
5.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de klant direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen.
5.6 SADONNA Schoonheidssalon heeft het recht om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de klant te verlangen. Bij niet tijdige of niet volledige betaling heeft SADONNA Schoonheidssalon het recht de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
5.7 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
5.8 Kortingsacties en overige aanbiedingen zijn geldig voor in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt.
5.9 Cadeaubonnen kunnen in de salon of via de website van SADONNA Schoonheidssalon worden gekocht. Cadeaubonnen zijn minimaal twee jaar geldig, tenzij uitdrukkelijk anders op de bon is vermeld. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. Een cadeaubon kan in delen worden besteed in de salon. Een cadeaubon kan niet worden ingewisseld bij kortingsacties. 

 

*Artikel 6. Aansprakelijk en vrijwaring*

6.1 SADONNA Schoonheidssalon is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de behandeling, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid aan de zijde van SADONNA Schoonheidssalon.
6.2 Indien SADONNA Schoonheidssalon aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Bij gebreke van een (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de behandeling, althans dat gedeelte van de behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.3 SADONNA Schoonheidssalon is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SADONNA Schoonheidssalon aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan SADONNA Schoonheidssalon kan worden toegekend;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
6.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, verminkte of vergane gegevens of materialen, immateriële schade of letselschade, is uitgesloten.
6.5 SADONNA Schoonheidssalon is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:
– het niet voldoen door de klant aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;
– een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;
– SADONNA Schoonheidssalon is uitgegaan van de door de klant onjuiste verstrekte gegevens en/of informatie of onvolledige gegevens en/of informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
– gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
– het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van SADONNA Schoonheidssalon door de klant;
– handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van SADONNA Schoonheidssalon. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;
– beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen van de klant tijdens de behandeling;
– gezondheidsschade voortkomende uit de behandeling (bijv. allergie of andere pathologie van welke aard dan ook);
– gezondheidsschade en/of medische kosten die voortvloeien uit allergische reacties in de ruimste zin van het woord;
– tegenvallende resultaten, indien SADONNA Schoonheidssalon de behandeling op overeengekomen wijze heeft volbracht.
6.6 SADONNA Schoonheidssalon heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken, door herstel of verbetering van de behandeling of het leveren van een nieuw product.
6.7 Elke aansprakelijkheid van SADONNA Schoonheidssalon vervalt door het enkele verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.
6.8 SADONNA Schoonheidssalon is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De klant zal SADONNA Schoonheidssalon vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

 

*Artikel 7. Onderzoek en reclames*

7.1 Klachten met betrekking tot de behandeling en/of huidverzorgingsproducten dienen schriftelijk binnen 7 dagen na de uitvoering daarvan aan SADONNA Schoonheidssalon kenbaar te worden gemaakt.
7.2 De klant is gehouden direct het resultaat van de behandeling te beoordelen op kwaliteit.
7.3 Indien een klacht na het oordeel van SADONNA Schoonheidssalon gegrond is, zal zij kosteloos een nieuwe behandeling met de klant inplannen of een (evenredig deel) van de prijs crediteren. Een eventuele prijsvermindering is te allen tijde de keuze van SADONNA Schoonheidssalon.

 

*Artikel 8. Leeftijd*

8.1 Behandelingen worden uitgevoerd bij personen boven de 18 jaar.
8.2 Vanaf 14 jaar tot 18 jaar alleen met toestemming van ouder/verzorger. Onder de 14 jaar voert SADONNA Schoonheidssalon geen behandelingen uit.

 

*Artikel 9. Geheimhouding & vertrouwelijkheid*

9.1 SADONNA Schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant mededeelt tijdens de behandeling of de informatie die de klant vooraf aan de behandeling aan SADONNA Schoonheidssalon verstrekt (o.a. ingevulde vragenlijsten door de klant). Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
9.2 De geheimhouding vervalt echter indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak SADONNA Schoonheidssalon verplicht is de informatie aan derden te verstrekken of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
9.3 De gegevens die de klant aan SADONNA Schoonheidssalon verstrekt, zal SADONNA Schoonheidssalon te allen tijde zorgvuldig bewaren.

 

*Artikel 10. Gedrag*

10.1 De klant dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemene normen en waarden. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft SADONNA Schoonheidssalon het recht om bij de klant een behandeling te weigeren/stoppen zonder opgave van een reden en zonder het recht van de klant op enige (schade)vergoeding.
10.2 SADONNA Schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.
10.3 Het is niet toegestaan om gezelschap mee te nemen tijdens de behandeling (1 persoon per behandeling). Uitzonderingen zijn mogelijk, echter alleen na overleg met en toestemming van SADONNA Schoonheidssalon.

 

*Artikel 11. Overmacht*

11.1 Wordt de uitvoering van een behandeling door SADONNA Schoonheidssalon onmogelijk gemaakt door een oorzaak die SADONNA Schoonheidssalon niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van SADONNA Schoonheidssalon kan worden verlangd, dan is SADONNA Schoonheidssalon gerechtigd de uitvoering van de behandeling op te schorten tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van SADONNA Schoonheidssalon en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van SADONNA Schoonheidssalon.
11.3 In geval van overmacht zal SADONNA Schoonheidssalon zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
11.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van SADONNA Schoonheidssalon gedeeltelijk zijn nagekomen, is SADONNA Schoonheidssalon gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, alsof er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
11.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie ten minste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

*Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter*

12.1 Op alle aanbiedingen, behandelingen en transacties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SADONNA Schoonheidssalon is gevestigd, is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. Voor consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van de consument bevoegd tot geschillenbeslechting.

Algemene voorwaarden Webshop

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SADONNA online en op iedere tussen SADONNA online en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van SADONNA online. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. SADONNA online behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door SADONNA online erkend.
1.4. SADONNA online garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal SADONNA online bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3. Aan de leveringsplicht van SADONNA online zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door SADONNA online geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5. De afnemer is zelf verantwoordelijk om de juiste gegevens door te geven bij een bestelling.

3. Prijzen

3.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij SADONNA online de artikelen terugsturen.

Het ontbinden van de koop dient te gebeuren middels het retourformulier dat te vinden is onder het kopje Retouren. Het product dient ongebruikt en ongeopend (goed verpakt) retour gestuurd worden. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.  Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na herroeping aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in voorgaande paragraaf.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt SADONNA online zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt SADONNA online binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
– producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
– verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
– Cosmetica producten welke geopend zijn.
– voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Gegevensbeheer

5.1. Indien u een bestelling plaatst bij SADONNA online dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van SADONNA onlineSADONNA online houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2. SADONNA online respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3. SADONNA online maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan SADONNA online deze gebreken binnen 2 weken na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan SADONNA online. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4. Indien klachten van de afnemer door SADONNA online gegrond worden bevonden, zal SADONNA online de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van SADONNA online bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van SADONNA online tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van SADONNA online gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van SADONNA online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5. SADONNA online is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens SADONNA online in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van SADONNA online en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7. Aanbiedingen

7.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2. Mondelinge toezeggingen verbinden SADONNA online slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.3. Aanbiedingen van SADONNA online gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.4. SADONNA online kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.5. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
7.6. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, gaat de afnemer automatisch akkoord met de actie voorwaarden die verbonden zijn aan de Black Friday Actie. 

8. Overeenkomst

8.1. Een overeenkomst tussen SADONNA online en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door SADONNA online op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2. SADONNA online behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van SADONNA online gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1. SADONNA online is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van SADONNA online lsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3. SADONNA online behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is SADONNA online gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4. Indien SADONNA online bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1. SADONNA online is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2. SADONNA online is niet aansprakelijk voor het verlies van pakketten of het verkeerd bezorgen van bestellingen, wanneer de afnemer een verkeerd adres doorgeeft bij een bestelling.

12. Klachtenregeling

1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
5.Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen SADONNA online en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Middelburg kennis, tenzij SADONNA online er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.